Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

वेडी आशा

कशी कळावी सखे तुजला
मौनाची ही भाषा,
माझ्या मनी उगीच दाटे
अनामिक वेडी आशा.

Related Posts

2 thoughts on “वेडी आशा

Leave a Reply