वेडी आशा

कशी कळावी सखे तुजला
मौनाची ही भाषा,
माझ्या मनी उगीच दाटे
अनामिक वेडी आशा.

2 Comments

Leave a Reply