ओझ्याचा बैल….

पैश्यामागे धावता धावता,
जीवच संपत चालला.
माणसालाच कळलं नाही,
कधी ओझ्याचा बैल झाला….

You may also like

1 Comment

Leave a Reply