ओझ्याचा बैल….

पैश्यामागे धावता धावता,
जीवच संपत चालला.
माणसालाच कळलं नाही,
कधी ओझ्याचा बैल झाला….

One thought on “ओझ्याचा बैल….

Leave a Reply

%d bloggers like this: