ओझ्याचा बैल….

पैश्यामागे धावता धावता, जीवच संपत चालला. माणसालाच कळलं नाही, कधी ओझ्याचा बैल झाला....

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑