वसंत

आला वसंत हा आला,
सारी सृष्टी आनंदली
त्याच्या स्वागताला पहा,
सारी बाग ही फुलली

जागोजागी फुलले हे,
पहा फुलांचे ताटवे
जणू ओलेतीने कसे
सोळा शृंगारी नटावे.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: