Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

वसंत

आला वसंत हा आला,
सारी सृष्टी आनंदली
त्याच्या स्वागताला पहा,
सारी बाग ही फुलली

जागोजागी फुलले हे,
पहा फुलांचे ताटवे
जणू ओलेतीने कसे
सोळा शृंगारी नटावे.

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

Leave a Reply

%d bloggers like this: