In the meantime

I woke up from a sound sleep and got done with my workout, but in the meantime, the top story said ‘For tax relief, you need proof of rent paid to kin’, and ‘Gujrat girl with 80% vision loss makes it to IIM’. I continued with my routine, I sat for breakfast before I left…

चोर चार

एकदा झाला चमत्कार स्वप्नात आले चोर चार म्हटले काढून मोठ्ठा सुरा असेल ते सारे देऊन टाक पोरा घाबरत त्यांना मी आत गेलो थांबा, असेल ते घेऊन आलो पळत पळत आत गेलो रद्दीची पिशवी घेऊन आलो. रद्दी बघून ते जास्तच चिडले मारायला मला पटकन धावले म्हणालो, काका जरा थांबा काय म्हणतो, ते तरी ऐका उशिरा येऊन…