पिटुकली मनी..


एक मनी पिटुकली

होती खूप धिटुकली…
दुध तापता येते पळत,
नाही कोणी बघते लपत..
आत हळूच दबकत येते,
साय सगळी गट्टम करते…
करता चोरी नाही बघत,
कारण डोळे बंद असत…
तेवढ्यात पाठी काठी पडते,
मनी पटकन धूम ठोकते….

2 thoughts on “पिटुकली मनी..

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: