मनाचं कोडं

न सुटणार गहन कोडं

असतं आपलं मन.
खरच कुणी सांगेल का
काय असतं मन?
विचारांचं दळण दळणार
जातं म्हणजे मन?
की गहिऱ्या डोहासारखं
शांत निश्चल मन?
हळुवार नाजूक गुलाब जणू
भुरळ पाडत मन?
की त्याच्याच काट्यासारखं
टोकदार असतं मन?
वादळी पावसासारखा
झोडपत ते मन?
की मृद्गंध देणारी
पहिली सर असतं मन?
खरंच डोकं फुटलं तरी
उमजत नाही हे मन.
सांगेल कुणी समजावून
काय असतं मन?

3 Comments

Leave a Reply