मनाचा प्रवास….

वाहत जात मन विचारांच्या प्रवाहात…
हळूच कधी मागे येतं प्रवाहाच्या विरोधात…
गुंतत बुडत विचारात, जात राहतं दूरवर …
मधेच हात मारून मागे येतं जेव्हा येतं भानावर…

7 thoughts on “मनाचा प्रवास….

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: