Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

एक आठवण…….

जपलेली असते खोल मनात,
तिनेच केली काळावर मात.

कधीतरी आतून बाहेर येते,
मनासमोर चित्र उमटते.

आसू आणि हसू ची असते साठवण,
अशीच असते ती एक आठवण.

Related Posts

4 thoughts on “एक आठवण…….

Leave a Reply