एक आठवण…….

जपलेली असते खोल मनात,
तिनेच केली काळावर मात.

कधीतरी आतून बाहेर येते,
मनासमोर चित्र उमटते.

आसू आणि हसू ची असते साठवण,
अशीच असते ती एक आठवण.

4 thoughts on “एक आठवण…….

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: