पुढला पाऊस

आज आपल्यासमोर एक वेगळा विरह मांडतो आहे. आयुष्याच्या शेवटल्या टप्प्यावरचा. तुम्हाला ही कविता नक्की आवडेल. Here's a poem about the longing of his love at old age with an uncertainty of chance to enjoy the next monsoon.

आस

लागली ग आज पहा, धार पाऊस संतत, तुला जमेना यायला, हीच मनी आहे खंत... [ Read more on https://adisjournal.com/aas/ ]

एक आठवण…….

जपलेली असते खोल मनात, तिनेच केली काळावर मात. कधीतरी आतून बाहेर येते, मनासमोर चित्र उमटते. आसू आणि हसू ची असते साठवण, अशीच असते ती एक आठवण.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑