आस

लागली ग आज पहा, धार पाऊस संतत,
तुला जमेना यायला, हीच मनी आहे खंत…

[ Read more on https://adisjournal.com/aas/ ]

एक आठवण…….

जपलेली असते खोल मनात, तिनेच केली काळावर मात. कधीतरी आतून बाहेर येते, मनासमोर चित्र उमटते. आसू आणि हसू ची असते साठवण, अशीच असते ती एक आठवण.