पावसाळ्याचे स्वागत

Welcoming monsoon with words is always feel good thing… for this monsoon these lines come to my mind,

तप्त झाल्या या पृथेला, ओढ होती काळीमेची,
काहिली झाली जगाची, आस लागे पावसाची,
त्रासलेले जीव सारे, तत्क्षणी आनंदले,
ज्या क्षणी क्षितीजावरी ते, कृष्णमेघ दाटले…..

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: