Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

शब्दांवरचे ओझे

शब्दांना नसते दुःख
शब्दांना सुखही नसते,
ते वाहतात जे ओझे
ते तुमचे आमचे असते….

Related Posts

बटा
मिलन

Leave a Reply