शब्दांवरचे ओझे

शब्दांना नसते दुःख
शब्दांना सुखही नसते,
ते वाहतात जे ओझे
ते तुमचे आमचे असते….

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: