शब्दांवरचे ओझे

शब्दांना नसते दुःख
शब्दांना सुखही नसते,
ते वाहतात जे ओझे
ते तुमचे आमचे असते….

Leave a Reply

%d bloggers like this: