मुग्ध

ओठांवरती हसू तुझिया, नयनांमधुनी सोडशी बाण, वाऱ्यावरती केस नाचती, बघता तुजला नुरते भान....

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑