रंग

कधी वाटते मनाला दूर डोंगरी चढावे
मोठ्या साऱ्यांनाच छोटे वरून बघावे..

कधी वाटे जावे खोल खोल त्या सागरी,
त्या चपळ माश्यांची यावी घेऊन उभारी.

उंच उडावे आकाशी पंख लावून स्वप्नांचे
खाली आणावे खेचून रंग इंद्राच्या धनुचे.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: