क्षण

क्षणाक्षणाला क्षण हा सरतो
हाती केवळ भ्रम तो उरतो.
कधी भविष्यातील स्वप्नांचा
कधी भूतातील भुताचा असतो.

One Comment

Leave a Reply