विरहिणी…

झड पावसाची लागे,
सृष्टी आनंदाने भिजे.


सख्या तुझ्या विरहात,
तरी मन माझे भाजे.

2 thoughts on “विरहिणी…

Add yours

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: