Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

प्रेमाचं माप……

प्रश्न मोठा बिकट आहे,

मोजायचं मला प्रेम आहे.

कसा मोजावं प्रेमाचा माप?

मुळातच जे असतं अमाप..

Related Posts

One thought on “प्रेमाचं माप……

Leave a Reply