प्रेमाचं माप……

प्रश्न मोठा बिकट आहे,

मोजायचं मला प्रेम आहे.

कसा मोजावं प्रेमाचा माप?

मुळातच जे असतं अमाप..

One Comment

Leave a Reply