धृवाचा तारा

तो गेला, अगदी अचानक. तिच्या हाती सुकाणू तर आले, पण धृवाचां तारा मात्र निखळला होता.