Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

पार्टीची स्मारके……….

बनवली आम्हीही स्मारके लाखो पहा, आजची त्या स्मारकांची अवस्था ती पहा.. मुखी असती घोषणा त्यांच्या जयाच्या, मनी योजना स्माराकीच्या पार्टीच्या.

मनाचा प्रवास….

वाहत जात मन विचारांच्या प्रवाहात… हळूच कधी मागे येतं प्रवाहाच्या विरोधात… गुंतत बुडत विचारात, जात राहतं दूरवर … मधेच हात मारून मागे येतं जेव्हा येतं

View More