Adi's Journal

Pieces of my thourhgs

आशा

भर मध्यान वेळेला
का काळोख दाटला
माझ्या मनावर का रे
असा मळभ हा आला.

कोण्या दुःखाची ही छाया
सारीकडे पसरली
तेवढ्यात दूर कुठे
अशा सुखाची दिसली….

Related Posts

पार
शुभ्र भीती

Leave a Reply

%d bloggers like this: