संजीवन

क्षणात एका नाव बदलते, नावासंगे बदले जीवन. जणू जन्म तो नवा मिळाला, नवीन आहे माझे मीपण. माहेरीच्या अंगणातून तो पाय निघे ना जड तो होऊन.