भटक्या…

गो. नी. दा. महाराष्ट्राच्या समस्त दुर्ग प्रेमींचे श्रद्धास्थान. या असाधारण लेखक, दुर्गप्रेमी, इतिहासकाराला माझ्याकडून सादर प्रणाम.