नदीसाठी नादखुळा असलेल्या एका नदीष्टाची गोष्ट

आपण रोज नदीवर पोहायला जातो, गेलो नाही तर आपली तगमग होते. आपली नदीशी नाळ जोडलेली आहे म्हणजे नक्की काय? नदीबद्दल इतकी ओढ का आहे? नदीचे व आपले नक्की नाते काय, मनोज बोरगावकरांना पडलेल्या अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे कमाल पुस्तक.