शब्दचित्र

शब्द तुझे आठवून या नेत्रांपुढती चित्र नवे उमलले शब्दांतल्या त्या गेयतेने सुंदरसे रंग भरले. तू तुझ्या शब्दांसह ये चित्र माझे पूर्ण करण्या चित्र माझे संगती