पार्टीची स्मारके……….

बनवली आम्हीही स्मारके लाखो पहा, आजची त्या स्मारकांची अवस्था ती पहा.. मुखी असती घोषणा त्यांच्या जयाच्या, मनी योजना स्माराकीच्या पार्टीच्या.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑