घोषवारा

कळेच ना कधी कधी का असेच व्हायचे, लोकशाहीच्या राज्यातही लोकांनीच पिचायचे. नावाचीच लोकशाही ती नावापुरते हक्क, यांच्या मनमानीने सारे झालेत आता थक्क. दरवाढीचा भडका सोसत