चोर चार

एकदा झाला चमत्कार स्वप्नात आले चोर चार म्हटले काढून मोठ्ठा सुरा असेल ते सारे देऊन टाक पोरा घाबरत त्यांना मी आत गेलो थांबा, असेल ते घेऊन आलो पळत पळत आत गेलो रद्दीची पिशवी घेऊन आलो. रद्दी बघून ते जास्तच चिडले मारायला मला पटकन धावले म्हणालो, काका जरा थांबा काय म्हणतो, ते तरी ऐका उशिरा येऊन... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑