आस

लागली ग आज पहा, धार पाऊस संतत,
तुला जमेना यायला, हीच मनी आहे खंत…

[ Read more on https://adisjournal.com/aas/ ]