शब्दांवरचे ओझे

शब्दांना नसते दुःख शब्दांना सुखही नसते, ते वाहतात जे ओझे ते तुमचे आमचे असते….