वसंत

आला वसंत हा आला, सारी सृष्टी आनंदली त्याच्या स्वागताला पहा, सारी बाग ही फुलली जागोजागी फुलले हे, पहा फुलांचे ताटवे जणू ओलेतीने कसे सोळा शृंगारी